Gebruiksvoorwaarden

Achtergrond
Deze Gebruiksvoorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijven de voorwaarden waaronder u de website https://www.biketowork.be/ en de Application Bike to Work (hierna: "Onze Site en App") kunt gebruiken. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Uw toestemming om deze Gebruiksvoorwaarden na te leven en eraan gebonden te zijn, wordt geacht te geschieden bij uw eerste gebruik van Onze Site en App en u zult deze Gebruiksvoorwaarden moeten lezen en aanvaarden wanneer u zich aanmeldt voor een Account. Als u niet akkoord gaat met uw gebondenheid aan deze Gebruiksvoorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Onze Site en App.

1. Definitie en Interpretatie

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:
“Account”
betekent een account dat vereist is voor een Gebruiker om toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van bepaalde delen van Onze Site en App, zoals beschreven in artikel 4;
“Inhoud”
betekent alle tekst, afbeeldingen, audio, video, scripts, code, software, databases en alle andere vormen van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die op Onze Site en App verschijnt of er deel van uitmaakt;
“Gebruiker”
betekent een gebruiker van Onze Site en App;
“Gebruikersinhoud”
betekent alle inhoud die door Gebruikers op Onze Site en App wordt ingediend, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle persoonsgegevens van de Gebruiker die vereist zijn voor de aanmaak van een Account, alle trackinggegevens die worden geregistreerd door gebruik van Onze Site en App, alle berichten omtrent de fietsrouters etc.; en
“Wij/ons/onze”
betekent Fietsersbond, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geregistreerd in België onder het nummer BE0455.348.880, met als maatschappelijke zetel Oude Graanmarkt 63, 1000 te Brussel.

2. Informatie over ons

2.1 Onze Site en App zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door de Fietsersbond, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) geregistreerd in België onder het BTW nummer BE0455.348.880, met maatschappelijke zetel Oude Graanmarkt 63, 1000 te Brussel.

3. Toegang tot Onze Site en App

3.1 De toegang tot Onze Site en App is volledig kosteloos.
3.2 Het is uw verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke regelingen te treffen om toegang
te krijgen tot Onze Site en App.
3.3 De toegang tot Onze Site en App wordt verstrekt "zoals deze bestaat" en op een wijze "zoals beschikbaar". Wij kunnen Onze Site en App (of een deel ervan) te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, opschorten of beëindigen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u indien Onze Site en App (of een deel ervan) op enig moment en voor enige periode niet beschikbaar is.

4. Account

4.1 Voor bepaalde delen van Onze Site en App kan een Account nodig zijn om toegang te krijgen.
4.2 Bij het aanmaken van een Account moet de informatie die u verstrekt nauwkeurig en volledig zijn. Indien uw informatie op een later tijdstip verandert, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw Account up-to-date wordt gehouden.
4.3 Wij raden u aan een sterk wachtwoord voor uw Account te kiezen, bestaande uit een combinatie van kleine letters en hoofdletters, cijfers en symbolen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw wachtwoord veilig te bewaren. U mag uw account met niemand anders delen. Als u denkt dat uw account zonder uw toestemming wordt gebruikt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via info@biketowork.be. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van uw account.
4.4 U mag geen gebruik maken van het Account van iemand anders.
4.5 Alle persoonlijke informatie die in uw Account wordt verstrekt, zal worden verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met uw rechten en Onze verplichtingen onder het toepasselijke recht.
4.6 Als u uw Account wilt afsluiten, kunt u dit te allen tijde doen. Het afsluiten van uw Account zal resulteren in het verwijderen van uw persoonsgegevens. Uw registreerde vervoersdata zullen anoniem bewaard blijven (d.w.z. zonder dat deze data nog kan gelinkt worden naar uw persoonsgegevens). Het afsluiten van uw Account zal ook de toegang tot alle delen van Onze Site en App die een Account vereisen voor toegang verwijderen.
4.7 Als uw Account gelinkt is aan uw Werkgever, kan u gebruik maken van alle acties en functionaliteiten van het Bike to Work programma, d.w.z. dat u kan deelnemen aan challenges, campagnes, loterijen en dat u uw bike coins kan verzilveren tegen voordelen en vouchers. Indien uw Account niet (meer) gelinkt is aan uw Werkgever, kan u nog steeds bike coins bezitten of verdienen, maar kan u deze bike coins niet (langer) verzilveren, ook al hebt u deze bike coins verdiend toen u nog gelinkt was aan uw Werkgever.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Met uitzondering van de Gebruikersinhoud, behoort de Inhoud van de Site en App toe aan of zijn in licentie gegeven aan Ons, tenzij specifiek anders bepaald wordt. De Inhoud wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het auteursrecht. Alle Inhoud (met inbegrip van de Gebruikersinhoud) wordt beschermd door de toepasselijke Belgische wetgeving inzake intellectuele eigendom.
5.2 U mag geen Inhoud van Onze Site en App reproduceren, kopiëren, distribueren, verkopen, verkopen, verhuren, in sublicentie geven, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ons hebt gekregen.
5.3 U mag:
5.3.1 Toegang krijgen tot en gebruiken van Onze Site en App in een webbrowser (met inbegrip van alle webbrowsermogelijkheden die zijn ingebouwd in andere soorten software of apps);
5.3.2 Onze Site en App (of een deel ervan) downloaden voor caching;
5.3.3 Eén kopie van een of meer pagina's van Onze Site en App afdrukken;
5.3.4 Uittreksels downloaden van pagina's op Onze Site en App; en
5.3.5 Pagina's van Onze Site en App opslaan voor latere en/of offline weergave.
5.4 Onze status als de eigenaar en auteur van de Inhoud op Onze Site en App (of die van geïdentificeerde licentiegevers, al naar gelang het geval) moet altijd worden erkend.
5.5 U mag geen Inhoud die is opgeslagen of gedownload van Onze Site en App voor commerciële doeleinden gebruiken zonder eerst een licentie van Ons (of Onze licentiegevers, al naar gelang het geval) te hebben verkregen om dit te doen. Dit verbiedt niet de normale toegang tot, het bekijken en het gebruik van Onze Site en App voor algemene informatiedoeleinden, of dit nu door zakelijke gebruikers of consumenten gebeurt.

6. Gebruikersinhoud

6.1 Gebruikersinhoud op Onze Site en App omvat (maar is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) alle persoonsgegevens van de Gebruiker die vereist zijn voor de aanmaak van een Account, alle trackinggegevens die worden geregistreerd door gebruik van Onze Site en App, alle berichten omtrent de fietsrouters etc.
6.2 Een Account is vereist als u Gebruikersinhoud wilt indienen. Zie artikel 4 voor meer informatie.
6.3 U gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud. In het bijzonder gaat u ermee akkoord, verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om de Gebruikersinhoud in te dienen en dat al deze Gebruikersinhoud in overeenstemming is met Ons beleid voor Acceptabel Gebruik, zoals hieronder in artikel 12 wordt beschreven.
6.4 U gaat ermee akkoord dat u aansprakelijk bent jegens Ons en Ons zult vrijwaren, voor zover dit wettelijk is toegestaan, voor elke schending van de garanties die u onder deze Gebruikersvoorwaarden geeft. U bent verantwoordelijk voor enig verlies of schade die wij lijden als gevolg van een dergelijke schending.
6.5 U (of uw licentiegevers, indien van toepassing) behoudt de eigendom van uw Gebruikersinhoud en alle intellectuele eigendomsrechten die daarin bestaan. Wanneer u Gebruikersinhoud indient, verleent u ons een onvoorwaardelijke, niet-exclusieve, volledig overdraagbare, royalty-vrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, op te slaan, te archiveren, te publiceren, te verzenden, aan te passen, te bewerken, te reproduceren, te distribueren, er afgeleide werken van te maken, weer te geven, uit te voeren en in sublicentie te geven met het oog op het gebruik en de promotie van Onze Site en App. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om andere Gebruikers het recht te verlenen om uw Gebruiksinhoud te zien.
6.6 Als u Gebruikersinhoud van Onze Site en App wenst te verwijderen, zal de Gebruikersinhoud in kwestie op uw eerste verzoek worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat caching of verwijzingen naar uw Gebruikersinhoud niet onmiddellijk onbeschikbaar kunnen worden gemaakt (of in het geheel niet onbeschikbaar kunnen worden gemaakt wanneer ze buiten Onze redelijke controle vallen).
6.7 Wij kunnen Gebruikersinhoud van Onze Site en App weigeren, herindelen of verwijderen van Onze Site en App indien deze, naar Onze uitsluitende mening, in strijd is met Ons beleid voor Acceptabel Gebruik, of indien wij een klacht van een derde partij ontvangen en bepalen dat de Gebruikersinhoud in kwestie als gevolg daarvan moet worden verwijderd.

7. Links naar Onze Site en App

7.1 U mag een link naar Onze Site en App plaatsen op voorwaarde dat:
• u dit op een eerlijke en legale manier doet;
• u dit niet doet op een manier die suggereert dat er enige vorm van associatie, bekrachtiging of goedkeuring van Onze kant bestaat, indien deze niet bestaat;
• u geen logo's of handelsmerken gebruikt die op Onze Site en App worden weergegeven zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en
• u dit niet doet op een manier die berekend is om Onze reputatie te schaden of er oneerlijk voordeel uit te halen.
7.2 U kunt een link plaatsen naar elke pagina van Onze Site en App.

8. Links naar andere sites

Links naar andere sites kunnen worden opgenomen op Onze Site en App. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, vallen deze sites niet onder Onze controle. Wij aanvaarden noch de verantwoordelijkheid noch de aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden. De opname van een link naar een andere site op Onze Site en App is slechts ter informatie en impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf of van degenen die deze beheren.

9. Onze Aansprakelijkheid

9.1 In de mate dat dit toegelaten is, kunnen Wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn Wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten.
9.2 Gebruikt u Onze Site en App als werkgever om het woonwerk-verkeer van uw werknemers te laten registeren, dan aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor:
• verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
• verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie;
• verlies van verwachte besparingen of bedrijfsonderbreking.
• ongevallen op de weg veroorzaakt door het volgen van een door ons geadviseerde route. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en veiligheid van de door ons geadviseerde routes. De Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het naleven van de verkeersregels en het controleren van de te volgen route.
9.3 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Onze Site en App vrij is van virussen en andere malware. Echter, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van een virus of andere malware, een gedistribueerde denial-of-service-aanval, of ander schadelijk materiaal of gebeurtenis die een negatief effect kan hebben op uw hardware, software, gegevens of ander materiaal dat zich voordoet als gevolg van uw gebruik van Onze Site en App (met inbegrip van het downloaden van de Inhoud van de Site en App) of enige andere site waarnaar wordt verwezen op Onze Site en App.
9.4 Wij aanvaarden noch de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit enige verstoring of niet-beschikbaarheid van Onze Site en App als gevolg van externe oorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, storingen in ISP-apparatuur, storingen in host-apparatuur, storingen in communicatienetwerken, natuurverschijnselen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.
9.5 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit Onze aansprakelijkheid uit of beperkt Onze aansprakelijkheid voor fraude of bedrog, voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

10. Virussen, malware en beveiliging

10.1 Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat Onze Site en App veilig en vrij van virussen en andere malware zijn.
10.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw hardware, software, gegevens en ander materiaal tegen virussen, malware en andere risico's voor de internetveiligheid.
10.3 U mag niet opzettelijk virussen of andere malware introduceren, of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is voor of via Onze Site en App.
10.4 U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot enig deel van Onze Site en App, de server waarop Onze Site en App is opgeslagen, of enige andere server, computer of database die verbonden is met Onze Site en App.
10.5 U mag Onze Site en App niet aanvallen door middel van een denial of service-aanval, een gedistribueerde denial of service-aanval, of op enige andere wijze.
10.6 Door het overtreden van de bepalingen van de sub-Clausules 10.3 tot 10.5 kan u een strafbaar feit plegen onder het Strafwetboek. Dergelijke overtredingen zullen worden gemeld aan de relevante wetshandhavingsinstanties en Wij zullen volledig samenwerken met deze instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. Uw recht om Onze Site en App te gebruiken zal onmiddellijk worden beëindigd in het geval van een dergelijke schending.

11. Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik

11.1 U mag Onze Site en App alleen gebruiken op een wijze die rechtmatig is en die voldoet aan de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden. In het bijzonder:
• u moet ervoor zorgen dat u zich volledig houdt aan alle lokale, nationale of internationale wetten en/of voorschriften;
• u mag Onze Site en App op geen enkele wijze, of voor enig doel, gebruiken dat onwettig of frauduleus is;
• u mag Onze Site en App niet gebruiken om bewust gegevens te verzenden, te uploaden of op enige andere wijze gegevens te verzenden die enige vorm van virus of andere malware bevatten, of enige andere code die is ontworpen om een negatief effect te hebben op computerhardware, software of gegevens van welke aard dan ook; en
• u mag Onze Site en App op geen enkele wijze, of voor enig doel, gebruiken dat bedoeld is om een persoon of personen op enigerlei wijze te schaden.
11.2 Indien u Gebruikersinhoud invult op Onze Site en App (of op een andere manier communiceert door gebruik te maken van Onze Site en App), moet u er op toezien dat deze Gebruikersinhoud niet:
• seksueel expliciet is;
• obsceen, opzettelijk beledigend, haatdragend of anderszins opruiend is;
• geweld bevordert;
• enige vorm van onwettige activiteit bevordert of assisteert;
• discrimineert, of op enigerlei wijze lasterlijk voor een persoon, groep of klasse van personen, ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd is;
• bedoeld is om een andere persoon te bedreigen, lastig te vallen, lastig te vallen, te irriteren, te verontrusten, te verontrusten of in verlegenheid te brengen;
• berekend is of kan anderszins misleidend zijn;
• bedoeld is of anderszins het recht op privacy van een ander persoon te schenden (of dreigt te schenden) of op andere wijze gebruik maakt van zijn of haar persoonsgegevens op een manier waar u geen recht op heeft;
• inhoudt dat u zich op misleidende wijze voordoet als een persoon of op een andere manier een verkeerde voorstelling geeft van uw identiteit of affiliatie op een manier die is berekend om te misleiden (duidelijke parodieën vallen niet onder deze definitie, op voorwaarde dat ze niet onder een van de andere bepalingen van deze sub-clausule 11.2 vallen);
• elke vorm van verbondenheid met Ons waar deze niet bestaat, impliceert;
• enige inbreuk maakt op, of meewerkt aan de inbreuk op, de intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, octrooien, handelsmerken en databaserechten) van een andere partij; of
• in strijd is met enige wettelijke verplichting jegens een derde, waaronder, maar niet beperkt tot, contractuele verplichtingen en vertrouwensplichten.
11.3 Wij behouden Ons het recht voor om uw toegang tot Onze Site en App op te schorten of te beëindigen indien u de bepalingen van deze Clausule 11 of een van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden wezenlijk schendt. In het bijzonder kunnen wij een of meer van de volgende acties ondernemen:
• uw Account en/of uw recht op toegang tot Onze Site en App tijdelijk of permanent opschorten;
• door u ingediende Gebruikersinhoud die in strijd is met dit Beleid voor Aanvaardbaar Gebruik verwijderen;
• u een schriftelijke waarschuwing geven;
• gerechtelijke stappen tegen u ondernemen voor terugbetaling van alle relevante kosten op basis van een schadeloosstelling als gevolg van uw overtreding;
• verdere juridische stappen tegen u ondernemen, indien van toepassing;
• dergelijke informatie bekendmaken aan de wetshandhavingsinstanties, indien vereist of indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten; en/of
• alle andere handelingen die wij redelijkerwijs passend (en rechtmatig) achten.
11.4 Wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit handelingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de hierboven uiteengezette handelingen) die wij kunnen ondernemen als reactie op inbreuken op deze Gebruiksvoorwaarden.

12. Privacy en Cookies

12.1 Het gebruik van Onze Site en App is ook onderworpen aan ons cookie- en privacybeleid.

13. Wijzigingen in de Gebruikersvoorwaarden

13.1 Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. In dat geval worden de details van de wijzigingen boven aan deze pagina gemarkeerd. Dergelijke wijzigingen worden aan u gecommuniceerd., maar wij raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd te controleren.
13.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden en een of meer eerdere versies van deze Gebruiksvoorwaarden, hebben de huidige en geldende bepalingen voorrang, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

14. Contactgegevens

14.1 Om contact met Ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar info@biketowork.be of via een van de methoden die u vindt op Onze contactpagina op https://www.biketowork.be/ .

15. Communicatie van ons

15.1 Als wij uw contactgegevens hebben (als u bijvoorbeeld een account heeft) kunnen wij u van tijd tot tijd belangrijke kennisgevingen per e-mail sturen. Dergelijke kennisgevingen kunnen betrekking hebben op zaken als, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de service, wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, Onze Verkoopvoorwaarden en wijzigingen in uw Account.
15.2 Voor vragen of klachten over communicatie van ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, marketingmails), kunt u contact met ons opnemen via info@biketowork.be of via https://www.biketowork.be/ .
15.3 Alle persoonsgegevens die wij gebruiken, zullen worden verzameld, verwerkt en bewaard in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 2016/679, ook wel ‘GDPR’ genoemd.
15.4 Voor volledige details over het verzamelen, verwerken, opslaan en bewaren van persoonlijke gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het doel of de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens worden gebruikt, de wettelijke basis of de grondslagen voor het gebruik ervan, gegevens over uw rechten en de wijze waarop u deze kunt uitoefenen, en het delen van persoonlijke gegevens (indien van toepassing), verwijzen wij u naar ons Privacybeleid en het Cookiebeleid.

16. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting en bevoegdheid

16.1 Deze Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen u en Ons worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.
16.2 Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, of de relatie tussen u en Ons zullen onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.
16.3 U kan een geschil over deze Gebruikersvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

/sites/default/files/2023-11/VisualVoorNieuwsberichtBiketoWorkSite.jpg

67 werkgevers en 4.451 werknemers fietsten tijdens Bike for Life van 1 tot en met 31 oktober 2023 58.564 ritten bij elkaar voor het goede doel: Een Fiets voor Iedereen. Bike for Life was mogelijk dankzij Bosch eBike Systems, de bekende producent van aandrijvingen voor e-bikes.